Het doel van een EHBO-vereniging

Wij vinden dat op iedere mens de plicht rust naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of van blootstelling aan schadelijke invloeden.

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van deze stoornissen berust bij de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het vergt echter meestal enige tijd voor hen om de getroffene te bereiken of deze naar hen toe te brengen. In dit tijdsverloop kan soms meer schade ontstaan aan de gezondheidstoestand van de getroffene. Daarom is het van groot belang dat ter plaatse zo snel mogelijk eerste hulp wordt verleend. Eerste hulp is die hulp die – in afwachting van deskundige hulp – op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens. Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk te weten wat niet en wat wel moet worden gedaan, hoe moet worden gehandeld en dat ook goed uit te voeren. De daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden moeten worden geleerd op de EHBO-cursussen.

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan daar worden opgeleid voor het eenheidsdiploma EHBO. Deze cursussen moeten, evenals het examen, voldoen aan van overheidswege goedgekeurde eisen. Deze eisen zijn neergelegd in een officiële regeling. Het bestuur van ‘Het Oranje Kruis’ is verantwoordelijk voor het toezicht – als gedelegeerde taak van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid – op de naleving van de regeling. Mede daardoor worden waarborgen voor de kwaliteit van de opleiding en de examens geschapen. De EHBO-er is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem of haar verleende hulp.

Het behaalde diploma geeft de cursist een waarborg dat hij zich op verantwoorde wijze van zijn hulpplicht kan kwijten. Wel moet hij de verworven kennis en vaardigheid op peil houden door het volgen van herhalingslessen. Doet hij dit niet dan vervalt het diploma na twee jaar. Bovendien worden door het volgen van de vervolglessen, kennis en vaardigheden verder ontwikkeld.

EHBO-cursus bijwonen?

Door het jaar heen starten er nieuwe beginnerscursussen. Dit alles volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis Den Haag.

Lees meer

HartslagNu,

het oproepsysteem voor reanimatie in Nederland.

Wacht niet langer met aanmelden!

Aanmelden

In Case of Emergency

Download de ICE app

Download