Jaarvergadering op dinsdag 9-5-2023 in De Jozef, Warandazaal, aanvang 19:30 uur

  •  Opening  en welkomstwoord door de voorzitter
  •   Notulen Jaarvergadering 2022
  •   Financieel jaarverslag 2022 door de penningmeester
  •   Verkiezing kascontroleurs
  •   Diploma-uitreiking pasgeslaagden

 PAUZE

  •  Bestuursverkiezing:

Regina Kemper-Schilder, penningmeester, stelt zich herkiesbaar

  • Wat verder ter tafel komt
  • Sluiting door de voorzitter.

 

In de pauze van de vergadering worden de pasgeslaagden uitgenodigd om te poseren voor een groepsfoto;