Jaarvergadering op dinsdag 31-5-2022 in De Jozef, Warandazaal, aanvang 19:30 uur

AGENDA EHBO- JAARVERGADERING  2022

  •  Opening  en welkomstwoord door de voorzitter
  •   Notulen Jaarvergadering 2021
  •   Financieel jaarverslag 2021 door de penningmeester
  •   Verkiezing kascontroleurs
  •   Diploma-uitreiking pasgeslaagden

 PAUZE

  •  Bestuursverkiezing:

Tom -Veerman (voorzitter) stelt zich herkiesbaar.

Natasja Schilder-v.d. Linde (2e secretaris) stelt zich herkiesbaar.

  • Wat verder ter tafel komt
  • Sluiting door de voorzitter.

 

In de pauze van de vergadering worden de pasgeslaagden uitgenodigd om te poseren voor een groepsfoto;